Wysokie miejsce inwałdzkiej placówki w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2024

W tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2024, opublikowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, wzięło udział aż 10735 szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu. Ranking stworzono na podstawie wszechstronnej oceny, uwzględniającej zarówno wyniki egzaminu ósmoklasisty, jak i osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Wśród liderów placówek powiatu wadowickiego (obejmującego 67 szkół podstawowych) kolejny raz wysoko uplasował się Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie. Tutejsi uczniowie od wielu lat bowiem osiągają bardzo satysfakcjonujące wyniki nauczania, potwierdzone egzaminami zewnętrznymi – niegdyś gimnazjalnym, a obecnie egzaminem ósmoklasisty. Uzyskane przez młodzież w minionym roku szkolnym 2022/23 rezultaty testów z matematyki (71%) i języka polskiego (76%) zostały wyrażone 8 staninem w 9-stopniowej skali. Dobry okazał się także osiągnięty przez ósmoklasistów wynik z języka angielskiego (69%).

Szczególnie zwraca tutaj uwagę fakt, iż wypracowany przez uczniów wynik z matematyki był o ponad 18 punktów procentowych wyższy od średniego rezultatu ogólnopolskiego! Warto również w tym miejscu podkreślić, że także w latach 2019-2023 corocznie uzyskiwane przez absolwentów ZSS w Inwałdzie wyniki z matematyki plasowały placówkę na I miejscu w gminie Andrychów. Średni rezultat z powyższego przedmiotu, osiągnięty przez młodzież w tym czasie, wyniósł bowiem aż 70,4%. We wspomnianej już 9-stopniowej skali staninowej, dającej odpowiedź na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik otrzymany przez absolwenta na tle wyników uzyskanych przez całą badaną populację, rezultat ten mieści się w staninie 8,4.

Sumując zatem wszystkie wyniki, uzyskane przez inwałdzką młodzież w minionym roku szkolnym, można śmiało stwierdzić, że po raz piąty całościowy rezultat otrzymany podczas egzaminu wieńczącego naukę w szkole podstawowej był najwyższy wśród wszystkich placówek gminy Andrychów.

Warto podkreślić, iż dzięki doskonałemu przygotowaniu uczniów do egzaminu, absolwenci ZSS w Inwałdzie w znakomitej większości bez problemu dostają się do wybranych przez siebie szkół średnich, mogąc z powodzeniem rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach trzeciego etapu edukacyjnego.

Jak mówi dyrektor szkoły Michał Kołodziejczyk: – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wieloletnia, rzetelna współpraca nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Zaangażowanie wszystkich członków szkolnej społeczności, corocznie przynosi świetne rezultaty. Doceniam pracę nauczycieli, dziękuję serdecznie za ich trud i poświęcenie dla dobra dzieci oraz młodzieży. Składam wyrazy wdzięczności rodzicom za bardzo dobrą współpracę z gronem pedagogicznym. Naszym absolwentom natomiast gratuluję i życzę wielu sukcesów na dalszych etapach kształcenia.

Co bowiem niezwykle istotne, atmosfera panująca w inwałdzkiej szkole jest przyjazna, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, kompetentnych i zawsze chętnych do pomocy nauczycieli. Każdy uczeń placówki, w trakcie całego okresu nauki, zostaje dobrze wyposażony w kompetencje kluczowe, stanowiące połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji oraz rozwoju osobistego. Z całą pewnością posiadanie tego typu zdolności jest bowiem konieczne do prawidłowego, a także elastycznego funkcjonowania w coraz bardziej dynamicznie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości.

Skip to content