Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2022/2023

 Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. w godzinach pracy przedszkola.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2016-2019 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Dzieci urodzone w 2020 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

  1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.
  2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.
  3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.
  4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.
  5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.
  6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.
  7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.
  8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.
  9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.
  10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
  11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.
  12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
  13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 11.03.2022 r. w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu  31.03.2022 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 08.04.2022 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

13.04.2022 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa  Nr 15/22 z dnia  17 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 Dokumenty składa się w godzinach pracy sekretariatu od godz. 7.00 do godz. 16.00

L.p.Czynności postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych28.02.2022 r.-11.03.2022 r.19.04.2022 r. – 26.04.2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe28.02.2022 r. – 16.03.2022 r.19.04.2022 r. – 28.04.2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych31.03.2022 r.04.05.2022 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia31.03.2022 r. – 08.04.2022 r.04.05.2022 r. – 11.05.2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych13.04.2022 r.13.05.2022 r.

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone: – na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

Kryterium                      Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęciePunkty
Kryteria główne  
Wielodzietność rodziny kandydataOświadczenie o wielodzietności kandydata50
Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)50
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)50
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)50
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)50
Samotne wychowanie kandydata w rodziniePrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem50
Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)50

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

Lp.KryteriumIlość punktówDokument potwierdzający kryterium
1.Wiek dziecka: 6 lub 5 lat20Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2.Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą5Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3.Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu / zespole szkół samorządowych)4Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4.Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny3Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5.Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole2Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
6.Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach1Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie – https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

Lp.Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                i uzupełniającymData rozpoczęciaData zakończenia
1.Zapisy dzieci do przedszkola28.02.2022 r. godz. 09:0011.03.2022 r.   godz. 17:00
2.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym31.03.2022 r. godz. 09:0031.03.2022 r.  godz. 15:00
3.Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym13.04.2022 r. godz. 09:0019.04.2022 r.  godz. 17:00
W przypadku ogłoszenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
4.Zapisy dzieci do przedszkola19.04.2022 r. godz. 09:0026.04.2022 r.  godz. 17:00
5.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym04.05.2022 r. godz. 09:0004.05.2022 r.  godz. 15:00
6.Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym13.05.2022 r. godz. 09:0020.05.2022 r.  godz. 17:00

REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Skip to content