podpis dyrektora

List Dyrektora z okazji Święta KEN

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice, Droga Młodzieży, Drogie Dzieci Przedszkolne i Uczniowie!

14 października 1773r. została utworzona Komisja Edukacji Narodowej, pierwowzór dzisiejszego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. XVIII stulecie w Rzeczypospolitej było okresem systematycznego upadku, zakończonego likwidacją naszego państwa po trzecim rozbiorze w 1795r. Paraliż państwa, spowodowany wadami ustrojowymi oraz anarchią, która wówczas zapanowała (a wynikała z kierowania się przez oligarchów magnackich i szlachtę egoistycznym interesem rodowym i stanowym) zgubił Rzeczpospolitą. Co ważne, wynikało to także ze słabości ówczesnego polskiego szkolnictwa. Niemoc naszego państwa skutecznie wykorzystały Rosja, Austria i Prusy, których głównym celem polityki było utrzymanie chaosu wewnętrznego, zablokowanie reform wysuwanych przez światłą część narodu, a wreszcie – grabież ziem państwa polsko-litewskiego podczas trzech rozbiorów.

Komisja Edukacji Narodowej dokonała całkowitej reorganizacji systemu oświatowego. Opracowano nowe programy nauczania w duchu ideałów oświeceniowych. Utworzono seminaria nauczycielskie oraz zreformowano uniwersytety w Krakowie i Wilnie. Wydano 30 nowych podręczników, w których stworzono polską terminologię naukową do takich dziedzin jak: fizyka, matematyka, chemia, logika i gramatyka języka polskiego. Zaczęto także edukować w języku polskim – nauka w języku łacińskim była zakazana. Dopuszczono dziewczęta do kształcenia na równych prawach z chłopcami. Szkoły, oprócz funkcji nauczania, realizowały zadanie wychowania młodych ludzi w duchu patriotycznym i obywatelskim.

Podsumowując dokonania KEN, należy mocno podkreślić, że nauka przestała być przywilejem ludzi bogatych, a stała się dostępna dla dzieci i młodzieży wszystkich stanów społecznych. Ta ogólnodostępność edukacji obecna jest do dzisiaj. Działalność Komisji jest trudna do przecenienie w historii Polski. Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wychowana przez KEN kontynuowała pracę w jej duchu, jeszcze długo, także po utracie przez Rzeczpospolitą niepodległości, wychowując kolejne pokolenia, względnie nowocześnie wykształconej młodzieży. Dzięki temu przetrwała polska kultura i język w okresie zaborów.

Na pamiątkę utworzenia oraz działalności Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października każdego roku święto wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych administracji, jak również obsługi szkół i przedszkoli. To także święto rodziców i uczniów, którzy w sposób nieodłączny są podmiotem systemu oświatowego.

To nauczyciele i rodzice decydują bowiem o jakości pracy każdej szkoły. Od wielu lat cieszymy się w Inwałdzie z wysokich wyników nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży. Należy podkreślić, że wspólna, pełna poświęcenia praca nauczycieli i rodziców, włożona w wychowanie i nauczanie młodych ludzi w dalszym ciągu przynosi zamierzone efekty. Warto zwrócić uwagę, jak wiele dodatkowego czasu pozalekcyjnego, w formie konsultacji i kół przedmiotowych, poświęcają dzieciom nauczyciele naszej szkoły, aby jak najlepiej przygotować każdego ucznia do kolejnego etapu edukacyjnego – nauki w szkołach ponadpodstawowych i do dorosłości. Pracę każdego człowieka ocenia się po jej efektach. O mistrzostwie nauczyciela decyduje w głównej mierze to, co nazywamy talentem pedagogicznym, polegającym na intuicyjnym doborze właściwych w określonej sytuacji środków pedagogicznych. Każdy dobry pedagog – mistrz pragnie, aby uczeń stał mu się podobny, urzeczywistniał jego pragnienia i idee, a przede wszystkim posiadał odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności dla lepszej przyszłości swojej rodziny i państwa. Dlatego też w żadnym innych zawodzie nie zależy tak wiele od tego, jakim nauczyciel jest człowiekiem. Niezwykle ważna u każdego pedagoga jest empatia, czyli nauczycielski altruizm oraz chęć pomocy wychowankowi i doprowadzenie go do sukcesu naukowego oraz wychowawczego. W inwałdzkiej szkole mamy takich nauczycieli. I mamy także rodziców, rozumiejących potrzebę uczenia się ich dzieci.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom życzę zrealizowania planów i spełnienia marzeń. Składam również życzenia zdrowia, pomyślności oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Niech osiągnięcia edukacyjne i postawy społeczne uczniów będą najwspanialszą nagrodą i motywacją do dalszej pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSS w Inwałdzie
mgr Michał Kołodziejczyk

Skip to content